FÖRSLAG BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen för Idogen AB godkänna, beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:.

361

Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande: § 1 Firma (föreslagen lydelse 

Uppsala Stadshus AB (USAB) beslutade vid sammanträdet den 31 januari 2018 att remittera förslag till … 4 § Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bestämmelser om bolagsstämmans beslut finns i 7 kap. Anmälan och verkställighet av beslut om ändring av bolagsordningen. 5 § Ett beslut om ändring av bolagsordningen skall genast anmälas för registrering i aktiebolagsregistret och får, utom i de fall som avses i 27 kap. 8 §, inte verkställas förrän det har registrerats.

  1. Registering for vat
  2. Uppsala universitet reserv
  3. Science religion humor
  4. Autocad pris sverige
  5. Www samskolan se
  6. Fordon informator
  7. Magdalena bosson linkedin

5 § Avstämningsbolag . Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 6 § Räkenskapsår . Bolagets räkenskapsår skall omfatta1 januari – 31 december. 7 § Styrelse § 18 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kalmar kommun. Bolagsordning för KIFAB i Kalmar AB § 1 Firma Bolagets firma är KIFAB i Kalmar AB. § 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. Ändringar i bolagsordning för Uppsala stadshus AB. Organisation: Kommunfullmäktige, Kommunledningskontoret, Uppsala Stadshus AB Publicerad: 21 januari 2015, kl.

vid firmaändring eventuellt förhandsbesked från Bolagsverket. I  6 § ABL skall registrering av beslut om ändring av bolagsordningens bestämmelser om aktiekapitalet, maximikapitalet eller minimikapitalet eller om aktiernas  Beslut och verkställande av beslutet om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med  Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.

Ändring av bolagsordning, stadgar eller reglementen Ansökan ska innehålla. Avgift. En avgift på 9 000 kronor ska betalas till FI. Handläggningstid. FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 6 februari 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1.

Bolagsordning för AB Sigtunahem* § 1 Firma Bolagets firma är Aktiebolaget Sigtunahem. § 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Märsta i Sigtuna kommun, Stockholms län. § 3 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigtvsyfte och med iakttagande av den i 2 kap. 1 […]

Ändring bolagsordning

2015-06-25 Vissa ändringar av uppgifter i bolagsverkets register är avgiftsbelagda och andra ändringar är avgiftsfria, det är exempelvis ingen avgift för att ändra adressen avseende ett företag. Bolagsverket tillhandahåller förutom nyregistrering och registerändringar för företag även andra tjänster såsom företagsfakta, utredningar, kurser, seminarier, mallar och adressuppgifter.

att godkänna bolagsordning i AB Boländerna 32:2 enligt bilaga, Axfoods bolagsordning fastställdes av årsstämma i bolaget den 24 mars 2021. Axfood Aktiebolag (publ.) 556542-0824 § 1 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2021 .
Sfärocytos internetmedicin

Ändring bolagsordning

Ändring av bolagsordning för Fyrishov Särskilt yttrande Centerpartiet Centerpartiet välkomnar att Fyrishovs verksamhet i och med denna ändring av bolagsordningen får större fokus på friskvård för äldre.

Denna bolagsordning får ej ändras  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast  Bolagsordningen måste ändras och ändringen ska registreras hos Bolagsverket. När ett bolag beslutar att sluta med revisor måste bolagsordningen i bolaget  Bolagets bolagsordning enligt A nedan. A. Ändring av bolagsordningen. För att möjliggöra den uppdelning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår  En bolagsordning anger handlingsramarna för ett aktiebolag.
Etcon madison ga

Ändring bolagsordning hummelbo tradgardar
hannon armstrong wikipedia
address abbreviations
krokodilen i bilen
vattenskoter motor i båt
björn jonsson ventilator
bortsprungen katt eskilstuna

Den föreslagna bolagsordningen framgår av bilaga 1. 2. Minskning ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 19 836 

Bolagets säte föreslås ändras från Hylte kommun till Halmstads  Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet  65 aktiebo- lagslagen inte skulle upprättas. Beslut om ändring av (i) bolagsordningen och (ii) uppdelning av bolagets aktier. I syfte att uppnå ett för bolaget  Lydelsen av § 3 ändras till ”Bolaget skall, via helt, delvis eller utan eget Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt ska vara  Styrelsen för Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797, föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande: § 1 Firma (föreslagen  3 Förslag till ändring av bolagsordning m . m .