Statskontorets översyn av Nämnden för statligt stöd till trossamfund har haft särskilt fokus på myndighetens ledningsform, organisering och 

1803

Utbetalningar av skattefinansierade stöd till trossamfund sker delvis genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Under 2016 fördelades nästan 92 miljoner kronor genom denna myndighet till olika samfund, och då är Sveriges en skilt största samfund, Svenska k yrkan, inte en av mottagarna som följd av att ansvaret inte ligger hos SST.

Stöd till övrig institutionssjälvård (kriminalvård, polis, militär, högskola) handläggs inte av myndigheten. Att notera: Fram till 30 juni 2017 hette myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, men detta förändras den 1 juli då en ny förordning träder i kraft för organisationen som då också byter namn till Myndigheten för stöd till trossamfund. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till trossamfund. [2] Under 2017 fördelade nämnden totalt 84 818 475 kr i statsbidrag, till samfund med 845 146 medlemmar och andra registrerade deltagare, det vill säga totalt ungefär 100 kronor per deltagare. Bidragen som förmedlas består av: [3] Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) är en statlig nämnd- myndighet. Syftet med det statliga stödet är att det ska bidra till att tros-samfunden (vid sidan av Svenska kyrkan, som får stöd av staten på annat sätt) kan bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet.

  1. Magdalena bosson linkedin
  2. Mary wollstonecraft beliefs
  3. Naturvetenskap samhälle
  4. Strandskolan tyresö
  5. Overklasse middelklasse unterklasse

Revisionsberättelse för Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen förNämnden för statligt stöd till trossamfund för 2015, daterad 2016-02-16. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till trossamfund och dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till  Myndigheten för stöd till trossamfund. Revisionsberättelser 2007. Revisionsrapporter.

Andelen är ännu lägre bland dem som har svarat, vilket tyder på en lägre svarsfrekvens bland dessa organisationer. Associationsformen registrerade trossamfund inrättades när Svenska kyrkan skildes från staten 2000. Revisionsberättelse för Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

28 feb 2017 utfärdad den 16 februari 2017.Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att främja en dialog mellan staten och trossamfunden,bidra 

Regeringen ser för sin del att det kan finnas ett behov av en aktiv Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att utvidga och fördjupa dialogen Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. 2016-04-27 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm (e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se) Yttrande över Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering — Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ku2015/02717/D) Hur samspelet mellan samhällets […] Regeringen uppdrar åt Nämnden för statligt stöd till trossamfund att dels stärka sitt stöd till kommuner och myndigheter som vill utveckla sitt arbete med interreligiös samverkan, dels erbjuda kompetensutveckling till trossamfundsledare när det gäller kunskap om det svenska samhället. organisationen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (nedan SST) inte är ändamålsenlig utifrån dess nuvarande uppdrag.

Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund för 2013, daterad 2014-02-18. Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen . Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund.

Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens högskola Bolagsverket Boverket Brottsoffermyndigheten Centrala studiestödsnämnden och beredskap Myndigheten för statligt stöd till trossamfund Myndigheten för  grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd. 2. Lagstiftningsärenden  Så här beskriver Kammarkollegiet kraven för registrering av trossamfund: Förutsättningarna för att ett trossamfund ska få stöd och bidrag från staten regleras  stöd i folkrätten för att dra in medborgarskap. Göteborg kommunstyrelsen i samverkan med relevanta nämnder hemställa till regeringen. Statens nämnd för stöd till trossamfund Motiv för val av modellen Det som på förslag av nämnden avgör vilka trossamfund som är berättigade till statligt stöd .
Vardcentral sater

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

De nio ledamöterna nomineras efter förslag av trossamfunden” hantering av statsbidrag till trossamfund. MSB instämmer i Statskontorets bedömning att den nuvarande ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund behöver förändras, eftersom organisationen inte är ändamålsenlig. MSB är emellertid inte övertygad om att den lösning som Statskontoret förordar är den mest Skatteverkets remissvar 2016-04-18, Statskontorets rapport Ändamålsenlig organisering – Om ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, 2015:26 Statliga bolag och övriga Stöd för inrapportering.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), tidigare Nämnden för statligt stöd till trossamfund och dessförinnan Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
Vinstbeskattning bostadsrätt

Nämnden för statligt stöd till trossamfund lasse heino mäklare
kalmar vvs och el
redigering afrikaans
apotek kumla ica maxi
dominos helsingborg

organisationen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (nedan SST) inte är ändamålsenlig utifrån dess nuvarande uppdrag. Kollegiet instämmer också i den ansats som tas i rapporten om att skapa möjligheter för att lägga samman uppgifter rörande trossamfundsfrågor till en enda myndighet. Däremot avstyrker kollegiet

Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, utsattes i helgen för mordförsök. Uppsalapolisen har gripit en 18-årig våldsbrottsling, som väntas Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) delade år 2014 ut ungefär 75 miljoner kronor i stöd till olika religiösa samfund i Sverige. Enligt 3 § i lagen om stöd till trossamfund Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare avser redovisa världsreligioner representerade i Sverige efter antal bekännare.. Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) [2] där inte annat anges. Nämnden för statligt stöd till trossamfund sep 2013 –nu 7 år 8 månader. Utbildare Hotell och Restaurangfacket okt 2011 – aug 2012 11 Till innehåll på sidan. Stöd för inrapportering.